• صرفه جویی در مصرف آب: آبیاری قطره ای یکی از روش های آبیاری با راندمان بالا است. در این روش آب مستقیم به پای گیاه می ریزد و از تبخیر آب جلوگیری می شود.
  • کاهش رشد علف های هرز: در روش آبیاری قطره ای، آب به طور مستقیم به پای گیاه می ریزد و از خیس شدن سطح خاک و پراکنده شدن آب جلوگیری می شود. این امر باعث کاهش رشد علف های هرز می شود.

افزایش کیفیت محصول: آبیاری قطره ای باعث میشود جذب آب برای گیاه آسان شود و کیفیت محصول را افزایش می دهد.